D66 Roermond — Onze mensen (2024)

Zoeken binnen D66.nl

Selecteer waar jij meer over wil weten en wij helpen je om de juiste content te vinden.

Wat vindt D66

Mensen

Actueel

Alle profielen

Charlotte van Dijk-Pieters - Beeld: Fotostudio Carreno / D66 Roermond

Politieke is het verschil kunnen maken; een samenleving willen creëren waarin een ieder verantwoordelijkheid wil en kan nemen voor zichzelf en zijn/haar omgeving; een samenleving waarin onderlinge betrokkenheid nodig is om kansengelijkheid voor alle burgers mogelijk te maken.
Ik geloof in het bij elkaar brengen van mensen en organisaties vanuit de persoonlijke overtuiging dat diversiteit in de breedste zin van het woord de sleutel is tot succes. Diversiteit en inclusie betekent vooruitgang!
Ik geloof in kennisdeling en kennisuitwisseling; Ik geloof in samenwerkingsverbanden tussen burger, overheid en markt op alle niveaus van de samenleving.
Als oud-directeur van het provinciaal kenniscentrum voor vrouwenvraagstukken FAM! heb ik mij in de achterliggende 19jaar sterk gemaakt om de kracht van vrouwen zichtbaar te maken; om de diversiteit in onze samenleving te herkennen, erkennen en te verzilveren.
Door mijn jarenlange inzet voor het dorpscomité Leeuwen weet ik hoe belangrijk het is dat de politiek initiatieven van wijkbewoners stimuleert en ondersteunt.
Als bestuurder bij het Nationaal Indië-monument 1945-1962 en lid van Raad van Advies bij SKVGOL, de Koepel van Veteranen en andere Geüniformeerden, ervaar ik dat het waard is om me voor de verworvenheden van onze democratische rechtstaat in te zetten.
Ik zie het politieke werk als een uitdaging die veel energie kost maar ook energie genereert.

Over Charlotte

 • 70 jaar
 • Semarang (Indonesie)
 • Leeuwen (Roermond)

Stuur Charlotte een e-mail

Diversiteit en inclusie
Wijk en kernenbeleid
Wonen

 • Lid Steunfractie
 • Commissielid Bestuur Middellen
 • Kandidaat raadslid

Lievelingsplek in Roermond (en waarom?)

Ik wandel graag langs de Swalm en Vuilbemden, het gebied rond de Asseltse plassen. Zo gewoon en toch telkens zo bijzonder en verrassend.
En wat is zo ontspannend als een terrasje pakken op de Roerkade!

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Roermond is gebaat bij een krachtige overheid die zorg voor haar bewoners boven op haar lijst heeft staan. De coronapandemie heeft zwaar sociaal economische gevolgen voor alle huishoudens, gezinnen en voor het bedrijfsleven. De gemeente kan vanuit stilstand weer opengaan en dankzij haar positionering kiezen voor een diverse en lokale economie in strategische samenwerking met buurgemeenten in Nederland en Duitsland.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

 • Het vergroten van kansen op het gebied van onderwijs, wonen, zorg en welzijn.
 • Aandacht geven aan de vele vormen van diversiteit in gender, leeftijd, culturele achtergrond, en deze diversiteit als kracht inzetten; de verschillen als uitgangspunt nemen zodat een ieder zijn/haar talenten kan ontplooien en deel kan zijn van onze samenleving.
 • In gesprek gaan met en betrekken van buurtbewoners; hen stimuleren, ondersteunen en faciliteren bij initiatieven om de leefbaarheid in de wijk te vergroten.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is een toekomstgerichte partij die verantwoordelijkheid neemt. Een partij die verbondenheid en vrijheid in haar vaandel heeft. Een partij waar je het met elkaar oneens mag zijn maar niet als menselijkheid en bestaansrecht in het geding komen.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

‘In de naam van mijn vader: de lotgevallen van een gewone Indische jongen.’
Het boek handelt over mijn vader, over de tegenslagen in zijn leven; zijn tijd in Japanse gevangenschap, als krijgsgevangene aan de Birma Siam Spoorlijn en in de Japanse kolenmijn. Over zijn ‘geluk’ dat toen de atoombom viel op Nagasaki hij diep in die mijnen zat. Over zijn tocht naar een vaderland die hij alleen kende van schoolboeken. Hoe hij ons leerde om hard te werken als antwoord op onbegrip en leerde geluk ook te herkennen en te omarmen.

Laatst bezochte culturele event? Waarom ga je graag daarheen?)

De tentoonstelling ‘Dali-en niets anders’ in het Noordbrabants Museum.
Cultuur verbindt immers het heden met verleden en toekomst; verbindt mensen van verschillende afkomst en achtergrond; cultuur daagt uit, prikkelt en bevredigt.

Home Alle profielen Charlotte van Dijk-Pieters

Meedoen met D66

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. We mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.

 • Ontvang updates van Sigrid Kaag

 • Denk en praat mee met D66

 • Gemakkelijk lid worden wanneer je wil

Word direct lid

Gelukt!

Laden...

Zo zit het met onze cookies

We gebruiken functionele cookies om inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Daarnaast kunnen we advertentie cookies gebruiken voor promotionele doeleinden op bijvoorbeeld sociale media.Als je op akkoord klikt geef je toestemming voor advertentie cookies.

Meer informatie
Alleen functionele cookiesAkkoord

Functioneel

Alleen noodzakelijke cookies

We verzamelen website statistieken, zoals welke pagina's het meest worden bezocht. Zo kunnen wij bepalen welke onderdelen van onze website het meest interessant zijn. We gebruiken ook cookies om inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden. Wanneer je kiest voor alleen functionele (noodzakelijke) cookies wordt je IP-adres geanonimiseerd verwerkt. De statistieken die hieruit voortkomen zijn niet tot een individu te herleiden.

Alleen functionele cookies

Advertenties

Functionele en advertentie cookies

D66 is een vereniging en leden bepalen mede de koers van de partij. Daarom is het belangrijk om ons te binden met mensen. Een van de manieren is het gebruik van promotionele doeleinden om nieuwe leden, donateurs en geïnteresseerden te werven. Dit doen we door het tonen van advertenties op socialmedia en andere platforms. Wanneer je kiest voor alle cookies kunnen we advertenties beter afstemmen op wat jij interessant vindt.

Akkoord
D66 Roermond — Onze mensen (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dr. Pierre Goyette

Last Updated:

Views: 5704

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.